SmodCMS

Witamy na stronie ...

 

Prezentujemy na stronie Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
inne, od dotychczas publikowanych w różnych mediach oraz na stronach internetowych,
opracowania historyczne powiązane z pracą lekarzy weterynarii z terenu województwa
kujawsko-pomorskiego, w granicach w jakich województwo to ewoluowało od odzyskania
niepodległości w 1918 roku.
 
Od kilku lat pracujemy nad obsadą kadrową różnych miejsc, w których znajdowali
zatrudnienie lekarze weterynarii. Ustalamy obsadę kadrową weterynaryjnych władz
powiatowych w województwie od 1918 roku.
 
Zbieramy i porządkujemy dane dotyczące Państwowych Zakładów Leczniczych dla
Zwierząt od momentu ich powstania w roku 1949 do prywatyzacji w roku 1990, a także
Weterynaryjnych Inspektoratów Sanitarnych w zakładach mięsnych, rzeźniach terenowych i
innych jednostkach organizacyjnych zajmujących się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym.
 
W centrum naszego zainteresowania są lekarze weterynarii oraz ich warsztaty
pracy w zmieniających się strukturach organizacyjnych. Opracowania ujęto w układzie
tabelarycznym wzbogaconym o materiały zdjęciowe i dokumenty archiwalne. Traktujemy
je jako „brudnopisy”. Są one ciągle poprawiane i uzupełniane dzięki życzliwej współpracy
wielu osób, a także nieustannym poszukiwaniu materiałów źródłowych w archiwach,
zbiorach bibliotecznych, fachowych czasopismach i zasobach internetowych. Staraliśmy
się podać zainteresowanym syntetyczne dane dotyczące zmian administracyjnych 22
powiatów, które przy okazji reform administracyjnych kraju powiększały lub zmniejszały
swoje „terytoria”.
Przy okazji prac nad obsadą kadrową miejsc pracy powstały krótkie, syntetyczne biogramy
lekarzy weterynarii w układzie alfabetycznym.
 
Lekarzom weterynarii mającym szczególne osiągnięcia dla naszego zawodu
zamierzamy poświecić więcej uwagi i zamieścić ich obszerniejsze biogramy z prezentacją
zdjęć i dokumentów.
 
Zebrane materiały służą także do opracowywania prezentacji multimedialnych
przybliżających dawne miejsca pracy i osoby z nimi związane w układzie powiatów lub
regionów. Spis tematyczny opracowań oraz łatwy dostęp do danych niech będzie zachętą
do zapoznania się z prezentowanymi materiałami. Każda życzliwa uwaga dotycząca błędów
lub nieścisłości w opracowaniach będzie przyjęta z wdzięcznością i przyczyni się do lepszej
jakości książkowego wydania, które jak planujemy, ukaże się drukiem w 2013 r. pod
patronatem Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej.
 
W tym miejscu składamy podziękowania wszystkim, którzy pomagali i dalej
pomagają nam w zbieraniu i uzupełnianiu materiałów do prezentowanych opracowań. Ich
nazwiska zostały umieszczone w opracowaniach dotyczących PZLZ.
 
Za wszystkie uwagi dotyczące „naszych” historycznych opracowań, za ich ocenę i
dalsze uzupełnianie , szczególnie w zakresie opisanych materiałów zdjęciowych będziemy
niezmiernie wdzięczni.
 
Ryszard Tyborski i Wojciech Janiszewski
Wersja do druku

Aktualności